Mainos / Advertisement:

Owncloud

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
suomi

Owncloud on ohjelmisto, jolla voi ylläpitää pilvitallennustilaa, kuten OneDrive ja Google Drive ovat. Ownclod on avoimen lähdekoodilla rakennettu ja mahdollistaa pilvitallennustilan ylläpidon yksityisellä palvelimella ilmaiseksi ilman rajoituksia. Rajoituksena toimii oman palvelimen kapasiteetti.

Asennus

Ohjeemme on tehty sourcelle mutta aptitudesta voi asentaa Owncloud 7 version

 aptitude install owncloud

Apache

Lataa Owncloud asennuspaketti tai lataa wget komennolla:

wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-latest.tar.bz2

Pura asennuspaketti.

tar -xjf owncloud-latest.tar.bz2

Siirrä asennuspaketti /var/www hakemistoon

 mv owncloud /var/www

Asenna Apache2, Mysql ja Php5.

 aptitude install apache2 mysql-server php5 php5-gd php5-json php5-mysql php5-curl

Siirrä Owncloud asennuspaketti haluamasi sijaintiin palvelimellasi.

Minimaalinen Apache konfiguraatio

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
    ServerName YourServerName
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /var/www
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access.log combined
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile  /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
    <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>
    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
        SSLOptions +StdEnvVars
    </Directory>
    BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
        nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
        downgrade-1.0 force-response-1.0
    BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
    <Directory /var/www/owncloud>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        # add any possibly required additional directives here
        # e.g. the Satisfy directive (see below for details):
        Satisfy Any
    </Directory>
</VirtualHost>
</IfModule>

Ota käytöön rewrite moduuli:

 a2enmod rewrite

Nginx

Lataa Owncloud asennuspaketti tai lataa wget komennolla:

wget wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-latest.tar.bz2

Pura asennuspaketti.

tar -xjf owncloud-latest.tar.bz2

Siirrä asennuspaketti /var/www hakemistoon

 mv owncloud /var/www

Asenna Nginx

 aptitude install nginx 

Asennetaan PHP paketit.

 apt-get install php5-fpm php5-gd php5-json php5-mysql php5-curl
 apt-get install php5-intl php5-mcrypt php5-imagick


Konfiguroi virtual host /etc/nginx/sites-enabled hakemistoon.

upstream php-handler {
 server 127.0.0.1:9000;
 #server unix:/var/run/php5-fpm.sock;
 }

server {
 listen 80;
 server_name cloud.example.com;
 # enforce https
 return 301 https://$server_name$request_uri;
 }

server {
 listen 443 ssl;
 server_name cloud.example.com;

 ssl_certificate /etc/ssl/nginx/cloud.example.com.crt;
 ssl_certificate_key /etc/ssl/nginx/cloud.example.com.key;

 # Path to the root of your installation
 root /var/www/owncloud/;
 # set max upload size
 client_max_body_size 10G;
 fastcgi_buffers 64 4K;

 # Disable gzip to avoid the removal of the ETag header
 gzip off;

 # Uncomment if your server is build with the ngx_pagespeed module
 # This module is currently not supported.
 #pagespeed off;

 rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;
 rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;
 rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;

 index index.php;
 error_page 403 /core/templates/403.php;
 error_page 404 /core/templates/404.php;

 location = /robots.txt {
  allow all;
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

 location ~ ^/(?:\.htaccess|data|config|db_structure\.xml|README){
  deny all;
  }

 location / {
  # The following 2 rules are only needed with webfinger
  rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
  rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;

  rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect;
  rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect;

  rewrite ^(/core/doc/[^\/]+/)$ $1/index.html;

  try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php(?:$|/) {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  fastcgi_param HTTPS on;
  fastcgi_pass php-handler;
  }

  # Optional: set long EXPIRES header on static assets
  location ~* \.(?:jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
    expires 30d;
    # Optional: Don't log access to assets
     access_log off;
  }

 }


Asenna halutessasi

Dokumenttien muokkaamiseen

apt-get install libreoffice

Active Directory todentamiseen

apt-get install php5-ldap


Konfigurointi

Varmista että apachen käyttäjällä (www-data) on täydet oikeudet owncloud hakemistoon. /path = on polku johon asensit owncloud.

 chown www-data -R /var/www/owncloud

Määritä owncloud data hakemistoon chmod 0770

chmod 0770 -R /var/www/owncloud/data

Luo mysql tietokanta nimellä owncloud ja luo käyttäjätunnus owncloud. Salli kaikki oikeudet VAIN owncloud tietokantaan.

Mene verkkoselaimella:

 http://owncloudpalvelimenip-osoite/owncloud

Ensimmäisellä kerralla sinun tulee asentaa owncloud.

Sinun tulee syöttää järjestelmävalvojan käyttäjätunnus ja salasana, käyttäjien tiedostojen hakemisto, oletuksena tämä on %ownclouddir%/data. Anna myös tietokantasi tunnukset ja salasana.

Nyt on owncloud asennettu ja käytettävissäsi.

Päivittäminen

Varmuuskopioi ennen aloittamista:

 • Tietokanta
 • Kaikki tiedostot

Lataa palvelimelle uusin owncloud (esimerkkitiedosto, lataa aina uusin)

 wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-8.0.3.tar.bz2

Pura tiedosto

 tar xvfj owncloud-8.0.3.tar.bz2

Kopioi uusin owncloud vanhan päälle

 cp -R owncloud/* /var/www/owncloud/*

Siirry owncloud hakemistoon

 cd /var/www/owncloud/

Määritä oikeudet occ tiedostoon

 chmod u+x occ

Siirry owncloud hakemistoon

 cd /var/www/owncloud/

Aja päivityskomento, voi tehdä myös graafisesti mutta suositeltavaa on tehdä komentoriviltä

 sudo -u www-data php ./occ upgrade

Muokkaa owncloud tekstejä

Avaa tämä tiedosto

 nano /www/owncloud/lib/private/defaults.php

Muokkaa tiedostosta:

 function __construct() {
        $this->l = \OC::$server->getL10N('lib');
        $version = OC_Util::getVersion();

        $this->defaultEntity = 'Owncloud'; /* e.g. company name, used for footers and copyright notices */
        $this->defaultName = 'Owncloud'; /* short name, used when referring to the software */
        $this->defaultTitle = 'Owncloud'; /* can be a longer name, for titles */
        $this->defaultBaseUrl = 'https://owncloud.org';
        $this->defaultSyncClientUrl = 'https://owncloud.org/sync-clients/';
        $this->defaultiOSClientUrl = 'https://itunes.apple.com/us/app/owncloud/id543672169?mt=8';
        $this->defaultiTunesAppId = '543672169';
        $this->defaultAndroidClientUrl = 'https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owncloud.android';
        $this->defaultDocBaseUrl = 'http://doc.owncloud.org';
        $this->defaultDocVersion = $version[0] . '.0'; // used to generate doc links
        $this->defaultSlogan = $this->l->t('Cloud');
        $this->defaultLogoClaim = '';
        $this->defaultMailHeaderColor = '#1d2d44'; /* header color of mail notifications */


Ota käyttöön "Muista minut" painike kirjautumissivulla

Editoi owncloud/apps/files_external/appinfo/info.xml tiedostosta rivi

<rememberLogin>True</rememberLogin>

Owncloud todennus Active Directory Server 2012 R2

https://vorkbaard.nl/add-owncloud-6-0-to-active-directory-2012-r2/

Lähteet

http://en.wikipedia.org/wiki/OwnCloud

Mainos / Advertisement: