Mainos / Advertisement:

Revision history of "RouterOS Switch"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:39, 3 August 2016Minh talk contribs 947 bytes +947 Ak: Uusi sivu: Mikrotikin reitittimissä on kytkin piiri ja on suositeltavaa liikennöidä mahdollisimman paljon kytkinpiiriä eikä prosessorin kautta. Kytkinpiirit ovat tehokkaampia eikä rasit...
Mainos / Advertisement: