Mainos / Advertisement:

Revision history of "Kea DHCP Server"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:15, 20 August 2017Minh talk contribs 289 bytes +289 Ak: Uusi sivu: Kea on avoimella lähdekoodilla kirjoitettu DHCPv4/DHCPv6 palvelu jonka kehittäjänä on ISC:ltä. Tämä on uudempi DHCP-palvelu kuin isc-dhcp-server. Lisätietoa täältä:...
Mainos / Advertisement: