Mainos / Advertisement:

Cachet

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Cachet on ilmainen, avoimen lähdekoodin tilasivu ja se on tehokas, itse ylläpidettävä palvelu niin kuin Statuspage.io ja Status.io.

Dokumentaatio: https://docs.cachethq.io/docs/welcome

Demo: https://status.cachethq.io/

Asennus

 • Vaatii PHP5.5 tai uudemman ja Composer paketin.
 • Asenna Apache2 tai Nginx
 aptitude install apache2 mysql-server

Koska tämä tarvitsee PHP5.5 versiota tai uudempaa ja Debian Wheezy:ssä tulee oletuksena vain 5.4 versio joten tulee lisätä source.list tiedostoon:

 nano /etc/apt/source.list
deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all

Ladataan avaimet sekä päivitetään source.list ja asennetaan vaaditut paketit.

wget http://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
apt-key add dotdeb.gpg
apt-get update
apt-get install php5 php-pear php5-mysql php5-mcrypt php5-apcu php5-cli php-db php5-intl php5-gd php5-readline openssl

Paketit Ubuntu 16.04 ja uudemmille

sudo apt-get install php7.0-cli php7.0-mysql php7.0-mcrypt php7.0-intl php7.0-zip php7.0-readline php7.0-mbstring php7.0-xml php7.0-gd

Ota käyttöön Apachen moduuli rewrite.

 a2enmod rewrite

Käynnistetään Apache2 uudelleen

 service apache2 restart

Asenna Composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Lataa git (asenna git jos ei ole asennettu) asennuspaketti webhakemistoon:

apt-get install git-core
apt-get install vim
cd /var/www
git clone https://github.com/cachethq/Cachet.git
cd Cachet

Asenna Composerin avulla paketteja

composer install --no-dev -o

Päivittäminen

Ota varmuuskopio Cachetin tietokannasta ja asennustiedostoista. (varsinkin .env tiedostosta, eli konfigurointi tiedostosta)

Aja git pull komento cachet-hakemistossa

 git pull

Aja Cachet hakemistossa:

 composer install --no-dev -o
 php artisan migrate
 chown www-data -R /cachet-dir


Konfigurointi

Avaa .env.example ja tallenna se .env tiedostoksi. Avaa tämän jälkeen .env tiedosto ja muokkaa sitä.

APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://cachet.io.dev
APP_KEY=LWvqPaQWVeaBKc8yEYz6Z1xYe92lIFMQ

DB_DRIVER=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_DATABASE=cachet
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root

CACHE_DRIVER=apc
SESSION_DRIVER=apc
QUEUE_DRIVER=database

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ADDRESS=null
MAIL_NAME=null

Luo tietokantapalvelimellesi tietokanta sekä käyttäjätunnus jota Cachet voi käyttää sitä.

Siirry Cachen hakemistoon ja aja asennuskomento

 composer install --no-dev -o

Tämän jälkeen aja tietokanta migraatio komento

 php artisan migrate

ja generoi security key

 php artisan key:generate

Konfigroi esimerkiksi Apache2:

 <VirtualHost *:80>
  ServerName cachet.dev # Or whatever you want to use
  ServerAlias cachet.dev # Make this the same as ServerName
  DocumentRoot "/var/www/Cachet/public"
  <Directory "/var/www/Cachet/public">
    Require all granted # Used by Apache 2.4
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Sähköpostitilaukset

Sähköpostitilaukset voit ottaa käyttöön lisäämällä .env tiedostoon MAIL_ADDRESS ja MAIL_NAME. Esimerkiksi:

[email protected]
MAIL_NAME=Cachet HQ

Tämän jälkeen hallintapaneelista ota käyttöön Allow people to signup to email notifications? joka on Application Setup asetuksissa.

Tämän jälkeen sinun tulee tyhjentää välimuisti:

 php artisan config:cache

Määritä croniin ajastus miten s.postit lähetetään, esimerkiksi 5min välein:

 */5 * * * * php /path/to/artisan schedule:run 1>> /dev/null 2>&1

Lokalisointi

Cachet on aika hyvin käännetty suomeksi mutta esimerkiksi päivämääräasetukset pitää hallintapaneelista muuttaa Settings -> Localization:

Date Format: l j.n.Y

Incident timestamp format: l j.n.Y H:i:s
Mainos / Advertisement: