Mainos / Advertisement:

Automx

From Taisto
Jump to navigation Jump to search

Automx tekee sähköpostin lisäämisen sähköposti asiakasohjelmille helpoksi. Se helpottaa käyttäjien sähköpostiasetusten määrittämistä sillä se asettaa nämä automaattisesti.

Lataa täältä: https://github.com/sys4/automx/releases/latest ja pura zip tiedosto

Asennus ja konfigurointi

Asenna vaaditut paketit

 sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi python-dateutil python-ipaddr python-lxml python-m2crypto python-sqlalchemy

Luo hakemisto ja kopioi automx_wsgi.py sinne

 mkdir -p /usr/lib/automx
 cp automx-*/src/automx_wsgi.py /usr/lib/automx/

Kopioi testausohjelma

 cp automx-*/src/automx-test /usr/bin/automx-test

Kopioi automx.conf tiedosto

 cp automx-*/src/conf/automx.conf /etc/

Konfiguroi nimipalvelimet niin että pointtaat autoconfig ja autodiscover alidomainit palvelimelle. Esimerkiksi:

autoconfig.example.org A 192.168.10.100
autodiscover.example.org A 192.168.10.100

Konfiguroi Apache2 luomalla uusi virtualhost konfiguraatio ja tallentamalla se seuraavanlaiseksi

 • Konfiguroi SSL sertifikaatit, esim Let's Encrypt.
<VirtualHost *:80>
    ServerName autodiscover.example.org
    ServerAlias autoconfig.example.org
    ServerAdmin [email protected]
    <IfModule mod_wsgi.c>
        WSGIScriptAliasMatch \
            (?i)^/.+/(autodiscover|config-v1.1).xml \
            /usr/lib/automx/automx_wsgi.py
        WSGIScriptAlias \
            /mobileconfig \
            /usr/lib/automx/automx_wsgi.py
        <Directory "/usr/lib/automx">
            Order allow,deny
            Allow from all
            Require all granted
        </Directory>
    </IfModule>


</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName autodiscover.example.org
    ServerAlias autoconfig.example.org
    ServerAdmin [email protected]
    <IfModule mod_wsgi.c>
        WSGIScriptAliasMatch \
            (?i)^/.+/(autodiscover|config-v1.1).xml \
            /usr/lib/automx/automx_wsgi.py
        WSGIScriptAlias \
            /mobileconfig \
            /usr/lib/automx/automx_wsgi.py
        <Directory "/usr/lib/automx">
            Order allow,deny
            Allow from all
            Require all granted
        </Directory>
    </IfModule>


SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/autoconfig.example.org/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/autoconfig.example.org/privkey.pem

</VirtualHost>

Konfiguroi sitten Automx

 sudo nano /etc/automx.conf

Määritä konfiguraatioon SMTP / IMAP palvelimesi asetukset. Esimerkki:

[automx]
provider = example.org
domains = *

account_name = example.org
account_name_short = example.org

smtp_server = mail.example.org
smtp_port = 587
smtp_encryption = starttls

imap_server = mail.example.org
imap_port = 993
imap_encryption = ssl

Testaa konfiguraatiot

 automx-test [email protected]


Konfiguraation lataussivu

Kopioi automx hakemistosta html hakemisto /opt/automx alle

 automx-*/src/html

ja konfiguroi Apacheen

    DocumentRoot /www/automx/html

    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /www/automx/html/>
        Options FollowSymLinks Indexes
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
        Require all granted
    </Directory>

AutoMX ja Postfixadmin integraatio

Hae käyttäjätiedot Postfixadmin tietokannasta muokkaamalla automx.conf konfiguraatioon

backend = sql
host = mysql://[email protected]/postfixadmin
query = SELECT name, username FROM mailbox WHERE username='%s';
result_attrs = username

ja sitten lisää SMTP kohtaan

 smtp_auth_identity = ${username}

ja IMAP kohtaan

 imap_auth_identity = ${username}

Nginx

Asenna Nginx, Uwsgi ja vaaditut Python paketit

 sudo apt install nginx uwsgi uwsgi-plugin-python python-dateutil python-ipaddr python-lxml python-m2crypto python-sqlalchemy

Lataa täältä: https://github.com/sys4/automx/releases/latest ja pura zip tiedosto

Esimerkki konfiguraatio Nginx:ään: https://github.com/sys4/automx/blob/master/src/conf/nginx-automx.conf

Mainos / Advertisement: