Mainos / Advertisement:

Revision history of "Wondershaper"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:04, 27 June 2015Minh talk contribs 830 bytes +830 Ak: Uusi sivu: Wondershaper on yksinkertainen scripti joka mahdollistaa kaistanleveyden rajoittamisen yhdestä tai useammasta verkkoadapterista. Tämä käyttää iprouten tc komentoa mutta yksin...
Mainos / Advertisement: