Mainos / Advertisement:

Revision history of "RouterOS Users"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:36, 23 April 2017Minh talk contribs 533 bytes +533 Ak: Uusi sivu: Mikrotik käyttäjähallinta on yksinkertainen ja helposti hallittavissa. SSH:ta varten on mahdollista SSH avaimenkin importtaa sisälle. == SSH avainparilla todennus == Luo SSH...
Mainos / Advertisement: