Mainos / Advertisement:

Revision history of "Netplan"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:22, 10 May 2018Minh talk contribs 964 bytes +964 Ak: Uusi sivu: Netplan on ifdown korvaava verkkokonfiguraatio järjestelmä. Se tulee oletuksena Ubuntu 18.04 LTS:n mukana. Konfigurointi tapahtuu /etc/netstat - hakemistossa olevissa yaml-tiedo...
Mainos / Advertisement: