Mainos / Advertisement:

Revision history of "Nagios3"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:30, 3 February 2015Aleksi talk contribs 1,120 bytes +1,120 Ak: Uusi sivu: Nagios on tehokas verkkomonitorointi työkalu linuxille, sovellusten, palvelujen ja prosessien seurantaan. Nagios voi esim. hälyttää järjestelmänvalvojia vioista sähköpostil...
Mainos / Advertisement: