Mainos / Advertisement:

Revision history of "Mikrotik Netinstall"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:20, 4 January 2017Minh talk contribs 1,092 bytes +1,092 Ak: Uusi sivu: Mikrotik Netinstall on tärkeä työkalu jos satut saamaan Mikrotik laitteen oikeasti niin jumiin että se bootlooppaa tai ei vaan käynnisty. Yksinkertaisesti viimeinen työkalu s...
Mainos / Advertisement: