Mainos / Advertisement:

Revision history of "Mikrotik Dude"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:21, 27 March 2016Minh talk contribs 385 bytes +385 Ak: Uusi sivu: Mikrotik Dude on verkko monitorointi sovellus. Sovellus automaattisesti skannaa verkon laitteita määritetyistä aliverkoista piirtäen kartan. Dude palvelin on saatavilla Rou...
Mainos / Advertisement: