Mainos / Advertisement:

Revision history of "Luokka:RouterOS"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:36, 30 April 2015Minh talk contribs 424 bytes +424 Ak: Uusi sivu: Mikrotik RouterOS on Mikrotik RouterBoard laitteen käyttöjärjestelmä. Sen voi myös asentaa tietokoneelle ja se sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet - reititykset, palom...
Mainos / Advertisement: