Mainos / Advertisement:

Revision history of "HPE kytkimet"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 04:36, 28 October 2016Minh talk contribs 348 bytes +348 Ak: Uusi sivu: HP kytkinten konfiguraatioita. == Salasanan resetointi == * Sammuta laite * Kytke konsolikaapeli ja yhdistä konsoliin 38400 bit ratella * Käynnistä kytkin * Paina CTRL+B että...
Mainos / Advertisement: