Mainos / Advertisement:

Observium

From Taisto
(Redirected from RouterOS SNMP)
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
suomi

Observium on ilmainen valvontaohjelma. Ohjelmalla voi valvoa palvelimia ja verkkolaitteita. Palvelimen tai verkkolaitteen vikaantuessa observium lähettää käyttäjälle sähköpostiviestin.

Asentaminen ja konfigurointi

Asenna seuraavat paketit pakettihallinnasta

 apt-get install libapache2-mod-php5 php5-cli php5-mysql php5-gd php5-mcrypt php5-json php-pear snmp fping mysql-server mysql-client python-mysqldb rrdtool subversion whois mtr-tiny ipmitool graphviz imagemagick

Ubuntu 16.04

apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0-cli php7.0-mysql php7.0-mysqli php7.0-gd php7.0-mcrypt php7.0-json \
php-pear snmp fping mysql-server mysql-client python-mysqldb rrdtool subversion whois mtr-tiny ipmitool \
graphviz imagemagick apache2

Luo hakemisto Observium:ille ja siirrytään siihen

 mkdir -p /opt/observium && cd /opt

Ladataan Observium free editon

 wget http://www.observium.org/observium-community-latest.tar.gz

Puretaan tar paketti

tar zxvf observium-community-latest.tar.gz

Siirrytään observium hakemistoon

 cd observium

Kopioidaan default konfiguraatio tiedosto

 cp config.php.default config.php

Kirjautu tietokantaan ja luo uusi tietokanta Observiumille

 mysql -u root -p
 <mysql root password>
 mysql> CREATE DATABASE observium DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON observium.* TO 'observium'@'localhost'
  -> IDENTIFIED BY '<observium db password>';

Avaa config.php tiedosto ja päivitä siihen tietokantasi tiedot.

 // Database config
 $config['db_host'] = 'localhost';
 $config['db_user'] = 'observium';
 $config['db_pass'] = '<observium db password>';
 $config['db_name'] = 'observium';

Aja seuraava komento. Tämä määrittää automaattisesti tietokantaasi taulut.

 php includes/update/update.php

Luo hakemisto Observiumin lokille

 mkdir logs

Avaa Apachen konfigurointi tiedosto

 nano /etc/apache2/sites-available/default

ja muuta se seuraavanlaiseksi

 <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /opt/observium/html
   <Directory />
       Options FollowSymLinks
       AllowOverride None
   </Directory>
   <Directory /opt/observium/html/>
       Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
       AllowOverride All
       Order allow,deny
       allow from all
   </Directory>
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   LogLevel warn
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
   ServerSignature On
</VirtualHost>

Ota käyttöön php mcrypt moduuli

 php5enmod mcrypt

Ota käyttään Apachen moduuli mod_rewrite

 a2enmod rewrite
 apache2ctl restart

Luo ensimmäinen käyttäjä Observiumiin. Käytetään tason 10., eli adminia.

 cd /opt/observium
 ./adduser.php <username> <password> <level>

Esimerkiksi

  ./adduser.php admin passwd123 10

Luo uusi tiedosto /etc/cron.d/observium ja lisää seuraavat rivit. Cron on ajastusta varten.

 33 */6  * * *  root  /opt/observium/discovery.php -h all >> /dev/null 2>&1
 */5 *   * * *  root  /opt/observium/discovery.php -h new >> /dev/null 2>&1
 */5 *   * * *  root  /opt/observium/poller-wrapper.py 2 >> /dev/null 2>&1


Siirry nyt http://ip-osoite ja kirjaudu Observiumiin luomillasi käyttäjätunnuksillasi.


Lisäkonfiguraatiot

Nämä lisäkonfiguraatiot ovat vapaehtoisia. Kaikki lisäkonfiguraatiot tehdään observiumin konfigurointi tiedostoon /opt/observium/config.php

Sähköpostilmoitukset

Tämä konfiguraatio sallii observiumin lähettävän sähköpostiin ilmoituksen palvelimesta. Muuta vain [email protected] sähköpostiosoitteeksi jonne tahdot ilmoitukset ja [email protected], domainisi josta lähetetään (esim. [email protected]). Sinulla tulee olla sähköpostipalvelin (esimerkiksi postfix) jolla lähetetään ilmoitukset sähköpostiisi.

Tämä ei toimi uusimman Communityn kanssa!

 $config['poller-wrapper']['alerter'] = TRUE;
 $config['alerts']['alerter']['default']['descr']  = "Observium Alert";
 $config['alerts']['alerter']['default']['type']  = "email";
 $config['alerts']['alerter']['default']['contact'] = "[email protected]";
 $config['alerts']['alerter']['default']['enable'] = TRUE;
 $config['email_from']         = "[email protected]";
 $config['alerts']['alerter']['default']['enable'] = TRUE;
 $config['alerts']['email']['enable'] = TRUE;

Ilmoitusasetukset

Ilmoita jos portti on alhaalla. Oletuksena pois käytöstä.

 $config['alerts']['port']['ifdown']    = TRUE;
 $config['alerts']['port']['ifdown_types'] = array('core', 'transit', 'peering');  

Ilmoita kun kaista on tietyn rajan yli per portti. Esimerkissä 85% ylittävän rajan lähetetään ilmoitus. Oletuksena pois käytöstä.

 $config['alerts']['port_util_alert']    = TRUE;
 $config['alerts']['port_util_perc']    = 85;

Sovellukset

Ennen sovellusten käyttä, asenna Unix-Agent ensin ennen kuin alat käyttämään sovelluksia. Tätä tarvitaan suurimman osassa sovelluksista.

Kaikki tuetut sovellukset löytyvät: https://www.observium.org/wiki/Applications

Apache

 • Vaatii Unix-Agent

Ota käyttään mod_status

 a2enmod status

Käynnistä Apache2 uudelleen

 service apache2 restart

Avaa mod_status konfigurointi

 nano /etc/apache2/mod-available/status.conf

Sen tulisi olla seuraavanlainen:

 ExtendedStatus On
<Location /server-status>
  SetHandler server-status
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1 ::1
</Location>

Varmista että apache agent scripti on Unix agentin local hakemistossa.

HDDTemp

 • Vaatii Unix-Agent
 • Vaatii hddtemp
 • Vaatii netcat / netcat-traditional (Debian / Ubuntu)
 aptitude install hddtemp netcat-traditional

Varmista että hddtemp agent scripti on Unix Agentin local hakemistossa.

Mailgraph

 • Vaatii Unix-Agent
 • Vaatii rrdtool
 • Vaatii mailgraph
 aptitude install rrdtool mailgraph

Varmista että scriptiti ovat oikeassa sijainissa. Varmista että RRDPATH muuttuja on oikeassa hakemistossa. Debianissa tämä pitäisi olla oletuksena oikein.

MySQL

 • Vaatii Unix-Agent
 • Vaatii php5-cli (php-cli)
 • Vaatii php5-mysql (php-mysql)

Kopioi mysql scripti Unix-Agent local hakemistoon.

Debian järjestelmissä pitäisi tämän jälkeen toimia oikein. Muut järjestelmät: https://www.observium.org/wiki/Application/MySQL#Instructions

Nginx

 • Vaatii Unix-Agent

Lisää seuraava konffi /etc/nginx/sites-enabled/default tiedostoon jos ei ole jo

location /nginx-status #Vaihda /status jos ei toimi {
  stub_status on;
  access_log  off;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
}

Käynnistä muutoksen jälkeen palvelu uudelleen

Kopioi nginx scripti User Agent local hakemistoon.

Tarkista että nginx-status toimii (muuta location jos tulee error 403):

 w3m http://localhost/nginx-status

TAI

 w3m http://localhost/status

Jos olet muuttanut location, muuta tämäkin nginx scripti tiedostoon. Jos localhost ei toimi käytä sen sijasta 127.0.0.1 IP-osoitetta.

Unix Agent

Asenna xinetd

 sudo apt-get install xinetd

Kopioi /opt/observium/scripts/observium_agent_xinetd tiedosto Observium palvelimesta Unix-Agent palvelimen polkuun /etc/xinetd.d/observium_agent_xinet.

Kopioi lisäksi /opt/observium/scripts/observium_agent tiedosto Observium palvelimesta Unix-Agent palvelimen polkuun /usr/bin/observium_agent

Käytä esimerkiksi SCP:tä. Aja tämä komento palvelimessa jossa on observium asennettu:

 scp /opt/observium/scripts/observium_agent_xinetd [email protected]:/etc/xinetd.d/observium_agent_xinetd
 scp /opt/observium/scripts/observium_agent [email protected]:/usr/bin/observium_agent

Luo seuraavat hakemistot

 mkdir /usr/lib/observium_agent
 mkdir /usr/lib/observium_agent/local

Avaa observium_agent_xinetd tiedosto

 nano /etc/xinetd.d/observium_agent_xinetd

ja määritä IP-osoite mitä Unix-Agent kuuntelee.

   only_from   = 10.6.10.100 127.0.0.1 ::1

Käynnistä palvelu uudelleen

 sudo service xinetd restart

Lisää tämä /opt/observium/config tiedostoon ottaaksesi käyttöön Unix-agent modulen:

 $config['poller_modules']['unix-agent']          = 1;

Määritä käyttöoikeudet

 chmod 744 /usr/bin/observium_agent
 chmod 744 -R /usr/lib/observium_agent/local/

Testaa:

Telnetillä:

 telnet YourUnixServer.YourDomain.com 36602

Tai suoraan päätelaitteelta.

 /usr/bin/observium_agent

Kopioi koko /opt/observium/scripts/agent-local hakemiston sisältö /usr/lib/observium_agent/local/ hakemiston alle.

 scp /opt/observium/scripts/agent-local/* [email protected]:/usr/lib/observium_agent/local/

WMI

http://jira.observium.org/secure/attachment/11319/WMIPoller-011013-1429-4.pdf

http://techedemic.com/2014/09/17/installing-wmic-in-ubuntu-14-04-lts-64-bit/


Asiakaslaitteet (SNMP)

Kaikki tuetut laitteet löytyvät täältä: http://www.observium.org/wiki/Supported_Devices

Varmista että palvelimesta pystyy muodostamaan yhteyden UDP:n portin 161 kautta päätelaitteeseen.

Debian / Ubuntu

Lisää asiakaslaite nimipalveluun A record.

Asenna smpd client pakettihallinnasta.

 aptitude install snmpd

Avaa SNMP konfigurointi tiedosto

 nano /etc/snmpd.conf

Poista risuaita riviltä 17 ja lisää risuaita riville 15.

 # Listen for connections from the local system only
 #agentAddress udp:127.0.0.1:161
 # Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
 agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

Lisää risuaita riville 51 ja lisää rocommunity. Rocomminityyn (community = salasana) ja IP, jonka sallitaan hakevan tietoja.

 #rocommunity public default  -V systemonly
 rocommunity <community> <ip>

Esimerkiksi

 rocommunity observium123 192.168.1.44

Lisää risuaita

 #rouser  authOnlyUser

Muuta syslocation (sijainti) ja sähköpostiosoite. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähtetetään ilmoitukset ellei erikseen muuteta palvelimella tietoja.

 sysLocation  Helsinki
 sysContact   [email protected]

Tallenna ja sulje tiedosto ja käynnistä palvelu uudelleen

 service snmpd restart

Siirry observium palvelimelle ja lisää asiakaslaite konfiguraatioon.

 cd /opt/observium
 ./add_device.php <hostname> <community> v2c


RouterOS

Luodaan ensimmäiseksi community trap observium jolla Observium-palvelin pystyy hakemaan tietoja asiakaslaitteelta.

 /snmp community add name=observium addresses=0.0.0.0/0 security=none read-access=yes write-access=no 

RouterOS snmp 2.png

Otetaan käyttöön SNMP asiakas ja liitetään aikaisemmin luotu community trap observium siihen.

 /snmp set enabled=yes location=Turku [email protected] trap-community=observium trap-target=10.0.0.5

RouterOS snmp 1.png

Siirry observium palvelimelle ja lisää asiakaslaite konfiguraatioon.

 cd /opt/observium
 ./add_device.php <hostname> <community> v2c

Aiheeseen liittyvää

Lähteet

https://www.observium.org/wiki/Unix_Agent

Mainos / Advertisement: