Mainos / Advertisement:

DDNS päivitysohjelmat

From Taisto
(Redirected from RouterOS Dyndns)
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
suomi

Dynaaminen DNS on kätevä tapa mahdollistaa dns nimen (esim. taisto.org) dynaamisissa IP-osoitteissa. Kun IP-osoite muuttuu niin voit automaattisoida IP-osoitteiden muutokset DNS palvelimiin. Normaalisti sinun tulisi tehdä tämä manuaalisesti. Dy.fi on suomalainen palvelu ja toimii dynaamisen dns palvelun ylläpitäjänä. Myös https://woima.fi/dyndns on alkanut tarjoamaan dynaamisia DNS osoitteita myös omille domaineilleen.

Muita palveluja on dydns.org ja no-ip.org.

Käyttöönotto

Päivitys UNIX järjestemissä wgetillä

1. Avaa crontab

 sudo nano /etc/crontab

Lisää seuraava rivi sivulle

  45 3 * * 1,5 wget --delete-after --no-check-certificate --no-proxy --user=käyttäjätunnus --password=salasana https://www.dy.fi/nic/update?hostname=omaosoite.dy.fi

Tallenna tiedosto ja nyt pitäisi toimia automaattinen DDNS päivitys. Esimerkissä päivitys tapahtuu varttia 3.45 joka maanantai ja perjantai.

Seuraavalla komennolla voit tarkistaa toimiiko varmasti. Aja komento suoraan terminaalissa.

 wget --delete-after --no-check-certificate --no-proxy --user=käyttäjätunnus --password=salasana https://www.dy.fi/nic/update?hostname=omaosoite.dy.fi

Päivitys UNIX järjestemissä curlilla

1. Asenna curl pakettihallinnasta

 apt-get install curl

2. Avaa crontab

 nano /etc/crontab

3. Lisää tämä rivi muokaten tietoja palveluntarjoajasi mukaan ennen # merkkiä lopusta. Korvaa useraccount ja password dyndns palvelusi käyttäjänimellä ja salasanalla. Muuta hostname.dy.fi vastaamaan isäntänimeäsi.

 45 3	* * 1,5  root   curl -D - --user useraccount:password http://www.dy.fi/nic/update?hostname=hostname.dy.fi

Esimerkissä päivitys tapahtuu varttia 3.45 joka maanantai ja perjantai.

Toisessa esimerkissä päivitettään 10 minuutin välein

 */10   * * * * root  curl -D --user useraccount:password http://www.dy.fi/nic/update?hostname=hostname.dy.fi

Muuta seuraavat tiedot:

useraccount = käyttäjänimi

password = salasana

hostname.dy.fi = Omasi isäntänimesi, jonka olet varannut dy.fi palvelussa.


Ajaa tämä esimerkiksi testiksi, niin voin testata toimiiko DDNS päivitys. Korvaa useraccount ja password dynaamisen dns palvelun tunnuksella ja salasanalla.

 curl -D - --user useraccount:password http://www.dy.fi/nic/update?hostname=hostname.dy.fi

Tuloksena tulisi tulostua

 good [ip-osoitteesi]

Esimerkki tarkistetaan onko IP-osoite muuttunut ja tämän jälkeen päivitetään jos muutoksia. Kopioi ja tallenna dyndns.sh:

#!/bin/bash
 
 USERNAME="dyndnsusername"
 PASSWORD="dyndnspassword"
 HOSTNAME="yourdomain"
 IP=`curl -s http://checkip.dy.fi/ | grep -o '\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}'`
 
 ABUSE_LOCK_FILE="/tmp/dyndns.abuse"
 LAST_IP_FILE="/tmp/lastip"
 LAST_IP=`cat $LAST_IP_FILE`
 
 #lockfile check, lockfile is only used if a abuse result appears
 if [ -e "$ABUSE_LOCK_FILE" ]; then
   echo "Dyndns abuse lockfile exisits: $ABUSE_LOCK_FILE" 
   exit 1
 fi
 #end of lockfile check
 
 if [ "$IP" != "$LAST_IP" ]; then
  echo "Current IP: $IP"
  RESULT=`curl -D --user $USERNAME:$PASSWORD "http://dy.fi/nic/update?hostname=$HOSTNAME&myip=$IP" | grep -o -E "good|nochg|abuse|badauth|notfqdn|nohost|abuse|dnserr"`
  echo "Dyndns.org says: $RESULT!"
  echo $IP > "/tmp/lastip"
 else
  echo "IP is still the same: $LAST_IP"
 fi

Päivitysohjelma Windowssille

Lataa ja asenna päivitysohjelma https://sourceforge.net/p/ddclient/wiki/Home/

Asennusohjelmassa kysytään dynaamisen palvelimen osoitteita ja käyttäjätunnuksista. Voit muokata myöhemmin konfigurointi tiedoston avulla.

Esimerkki konfigurointi tiedostosta (Konfigurointi tiedosto löytyy %SystemDrive%\Program Files (x86)\ddclient hakemistosta tai SystemDrive&\Program File\ddclient hakemistosta):

 1. ddclient.conf
#
daemon=5m
use=web
web=checkip.dy.fi
server=www.dy.fi
protocol=dyndns2 login=exampeuser, password=Qwerty1 dyn1.example.com
ssl=no


Woimalle:

daemon=5m
use=web
web=dyn.woima.fi/nic/checkip.html
server=dyn.woima.fi
protocol=dyndns2 login=tunnus, password=Qwerty1dyn.example.org
ssl=yes

PowerShell

Vaihda osoite palveluntarjoajaan sopivaksi. Testattu Woiman ilmaisen DynDNS palvelun kanssa.

#Your info goes here
$hostname = "yourhostname.com"
$user = "your_generated_dns_username"
$pwd = "your_generated_dns_password"
$pair = "$($user):$($pwd)"


#Get a page with your current IP
$MyIpPage = Invoke-WebRequest "https://dyn.woima.fi/checkip.php"

#Make sure we got a IP back in the response
If ($MyIpPage.RawContent -match "(?:[0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}")
{
  #encode the username and password for the header
  $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair)
  $base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes)

  $basicAuthValue = "Basic $base64"

  $headers = @{ Authorization = $basicAuthValue }

  #Build up the URL
  $url = "https://dyn.woima.fi/nic/update?hostname={0}&myip={1}" -f $hostname, $MyIpPage

  #Invoke the URL
  $resp = Invoke-WebRequest -Uri $url -Headers $headers
  $resp.Content #Expected answers that I found "good","nochg","nohost","badauth","notfqdn"
}
Else
{
 #fake response if we didn't get any IP
 "No IP"
}

DynDNS PfSenselle

 • Avaa Services -> Dynamic DNS -> Dynamic DNS Client
 • Valitse Custom
 • Valits sitten interfacet, oletuksena WAN
 • Valitse Curl Options Force IPv4 resolving
 • Syötä käyttäjätunnus ja salasanat (kirjautumistunnukset DynDNS palveluun)
 • Syötä Update URL Tämä on sama osoite millä kirjautudut selaimella päivittääksesi.

Päivitys scripti RouterOS

Seuraava scripti on testattu RouterOS versiolla 6.15. Muille versiolle: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS

Muokkaa alla oleva scripti itsellesi sopivaksi. Tämä scripti hakee IP-osoitteesi Mikrotikin interfacestasta. Avaa RouterOS valikosta System -> Scripts. Luo uusi skripti ja kopioi alla oleva siihen.

:global ddnsuser "theddnsusername"
 :global ddnspass "theddnspassword"
 :global theinterface "interfacename"
 :global ddnshost blabla.dy.fi
 :global ipddns [:resolve $ddnshost];
 :global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ]
 :if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={
  :log info ("DynDNS: No ip address on $theinterface .")
 } else={
  :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={ 
   :if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={ 
   :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i];
    } 
 }
 
 :if ($ipddns != $ipfresh) do={
   :log info ("DynDNS: IP-DynDNS = $ipddns")
  :log info ("DynDNS: IP-Fresh = $ipfresh")
  :log info "DynDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!"
  :global str "/nic/update\?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh"
  /tool fetch address=dy.fi host=dy.fi src-path=$str mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass dst-path=/
  :delay 1
  :global str [/file find name="$ddnshost"];
  /file remove $str
  :global ipddns $ipfresh
  :log info "DynDNS: IP updated to $ipfresh!"
   } else={
   :log info "DynDNS: dont need changes";
   }
 }

ddnsuser = dynaamisen DNS palvelun käyttäjätili, esim. dy.fi palvelussa sähköposti-osoitteesi

ddnspass = käyttäjätilisi salasana

theinterface = Liitäntä joka on yhteydessä ulkoverkkoon ja josta otetaan IP-osoite joka lähetetään dynaamisen dns palvelulle.

ddnshost = Dynaamisen dns palvelun verkko-osoite, joka päivitetään, esim. domain.dy.fi.

Avaa System -> Scripts ja luo uusi scripti. Kopioi scripti ja tallenna. Ajaa scripti sitten testiksi. Lokista näet miten päivittyminen onnistui.

RouterOS ddns script 2.png

Ajastaminen

Avaa System -> Scheduler ja luo uusi. Kopioi scripti ja määritä kuinka usein ajetaan scripti (Interval). Kuvassa ajetaan joka minuutti.

RouterOS ddns script 3.png

Päivitys RouterOS yli NAT

Testattu RouterOS 6.15 versiossa

Tämä scipti tarkistaa IP-osoitteesi etäpalvelimelta, checkip.dyndns.org palvelimelta.

# Set needed variables
 :local username "theddnsusername"
 :local password "theddnspassword"
 :local hostname "blabla.dy.fi"
 
 :global dyndnsForce
 :global previousIP
 
 # print some debug info 
 :log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
 :log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
 :log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
 
 # get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
 /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
 :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
 
 # parse the current IP result
 :local resultLen [:len $result]
 :local startLoc [:find $result ": " -1]
 :set startLoc ($startLoc + 2)
 :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
 :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
 :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
 
 # Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging, but you could end up getting blacklisted by DynDNS!
 #:set dyndnsForce true
 
 # Determine if dyndns update is needed
 # more dyndns updater request details available at http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
 :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
  :set dyndnsForce false
  :set previousIP $currentIP
  /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="dyn.fi" host="dy.fi" src-path="/nic/update\?hostname=$hostname&myip=$currentIP" dst-path="/dyndns.txt"
  :local result [/file get dyndns.txt contents]
  :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
  :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
  :put ("Dyndns Update Result: ".$result)
 } else={
  :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
 }

Scriptin voit ladata täältä: https://github.com/Taistowiki/RouterOS-Dynamic-DNS-update-script

Avaa RouterOS winboxilla ja mene System -> Script. Lisää uusi scripti ja kopioi muokkaamasi scripti.

RouterOS ddns script 1.png

Woimalle asetukset

Woimalle perusasetukset ovat melkein samanlaiset kuin dy.fi palvelulla. Woiman palvelu tukee IPv4 ja IPv6 osoitteita. Muuta vain username ja password vastaamaan dynaamisen dns palvelun käyttäjänimeä ja salasanaa. Muuta domain.com vastaamaan isäntänimeä.

IPv4:llä esimerkki:

 curl -D -4 --user username:password https://dyn.woima.fi/update?domain.com

IPv6 esimerkki:

 curl -D -6 --user username:password https://dyn.woima.fi/update?domain.com

Response koodit

 • badauth - Käyttäjätunnus ja/tai salasana ovat virheellisiä
 • good - Päivitys onnistui
 • nochg - Ei muutoksia
 • nohost - Isäntänimeä ei löytynyt käyttäjältä

Aiheeseen liittyvää

Crontab

Lähteet

http://wiki.ubuntu-fi.org/Dynaaminen_DNS

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS

Mainos / Advertisement: