Mainos / Advertisement:

Apache2.4

From Taisto
Jump to navigation Jump to search

Tässä Apache2.4 arkikkelissa keskitytään vain Apache 2.2 muuutoksiin. Kaikki on testattu Apache 2.4.7 Ubuntu versiolla.

Päivittäminen

Kun päivität vanhemmasta Apachesta 2.2 versiosta, pysäytä virtuaali hostit ja pysäytä Apache.

 a2dissite *
 service apache2 stop
 aptitude update && aptitude dist-upgrade

Päivityksen jälkeen käynnistä varmuuden vuoksi tietokone uudelleen.

Lisää kaikkiin virtuaalihosteihin konffeihin .conf tiedostopääte

 mv /etc/apache2/sites-available/* /etc/apache2/sites-available/*.conf

Ja otetaan ne käyttöön

 a2ensite *
 service apache2 reload

Tarkka päivitysmanuaali: http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html

Todennus lisämoduulit saattavat mennä päivityksessä rikki. Nämä kannattaa katsoa päivityksen jälkeen.

Poistettavat moduulit:

 • AuthzLDAPAuthoritative
 • AuthzDBDAuthoritative
 • AuthzDBMAuthoritative
 • AuthzGroupFileAuthoritative
 • AuthzUserAuthoritative
 • AuthzOwnerAuthoritative

Konfigurointi

Apache2.4 konfigurointihakemisto on edelleen:

 /etc/apache2

Hakemiston sisältä on hieman muuttunut. conf.d on muuttunut conf-available:ksi. Ja lisäksi on tullut conf-enabled hakemisto.

apache2.conf envvars   magic      mods-enabled/ sites-available/
conf-available/  conf-enabled/ mods-available/ ports.conf   sites-enabled/

conf-avaibable ja conf-enabled

Tämä on tullut uutena conf.d hakemiston tilalle. Toiminta on sama kuin ennen paitsi että voit ottaa voit ottaa konfiguraatiot helposti pois käytöstä ja käyttöön. Kirjoita konfiguraatiot conf-available hakemistoon *.conf tiedostoon.

Ota käyttöön konfiguraatiot

 a2enconf ******
 service apache2 restart

Posta käytöstä konfiguraatio

 a2disconf ******
 service apache2 restart

Virtual Host

Aikaisemmassa Apache2.2 on valmiina default mutta uudemmassa versiossa on lisätty tiedostopääte 000-default.conf.

Apachen2.4 konfiguraatio hakemistossa on pieniä muutoksia tapahtunut myös.

Esimerkki konfiguraatio

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin   [email protected]
    ServerName   testi.local
    ServerAlias   www.testi.local
    DocumentRoot  /www/

    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>


Oikeudet virtuaali-isäntään

Esimerkiksi kaikki pyynnöt estetään (403):

Apache2.2:

Order deny,allow
Deny from all
Apache 2.4

Require all denied

Kaikki pyynnöt sallittu (202):

Apache2.2

Order allow,deny
Allow from all
Apache2.4

Require all granted

Kaikki pyynnöt toimitalueelta example.org sallitty muut estetään.

Apache2.2

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from example.org
Apache2.4

Require host example.org

Lisämooduulit

mod-spdy

SPDY Apache 2.4:lle pitää asentaa lähdekoodista.

cd /tmp
sudo apt-get -y install git g++ libapr1-dev libaprutil1-dev curl patch binutils make devscripts
git clone https://github.com/eousphoros/mod-spdy.git
cd mod-spdy/src
./build_modssl_with_npn.sh
chmod +x ./build/gyp_chromium
make BUILDTYPE=Release
sudo service apache2 stop
cd /usr/lib/apache2/modules
mv mod_ssl.so mod_ssl.so.bak
cd /tmp/mod-spdy/src
sudo cp mod_ssl.so /usr/lib/apache2/modules
sudo service apache2 start
sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart
sudo cp out/Release/libmod_spdy.so /usr/lib/apache2/modules/mod_spdy.so
echo "LoadModule spdy_module /usr/lib/apache2/modules/mod_spdy.so" | sudo tee /etc/apache2/mods-available/spdy.load
echo "SpdyEnabled on" | sudo tee /etc/apache2/mods-available/spdy.conf
sudo a2enmod spdy

Lataa tämä mod_spdy.tar.gz ja pura tar.gz.

 wget https://www.rivy.org/static/mod_spdy.tar.gz
 tar zxf mod_spdy.tar.gz 

Kopioi mod_ssl.so /usr/lib/apache2/modules hakemistoon

 cp mod-spdy/mod-spdy/src/mod_ssl.so /usr/lib/apache2/modules/

Käynnistä Apache2 uudelleen

 sudo service apache2 restart
Mainos / Advertisement: